Samarbeidsavtale signert – for å bedre barn og unges tilgang til kultur

TRONDHEIM: De har lenge samarbeidet – i ulike konstellasjoner om enkeltsaker – til barn og unges beste.

Nå formaliserer de samarbeid gjennom en avtale. Disse gjør felles sak: Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

26.08.2013 | Egil Hofsli (Norsk kulturskoleråd)

Fra UKM-Festivalen 2013

Fra UKM-Festivalen 2013

Disse fire mener alle at alle barn og unge bor i kommuner, og den kulturelle grunnmuren bør være av god kvalitet og ha en solid struktur på alle nivå. Den kulturelle grunnmuren betegner den lokale kulturopplæring, kulturformidling og kulturopplevelse alle barn og unge skal møte der de bor. Kvartetten mener også at tilgangen til kunst og kultur er en eksistensiell verdi for det enkelte menneske, og en rettighet alle barn og unge skal være sikret blant annet gjennom FNs barnekonvensjon.

Partene som har inngått denne avtalen er enige om en felles verdiplattform der kunst og kulturytringer erkjennes som en samfunnsbyggende kraft og en vesentlig støtte til utvikling av demokrati, rettferdighet og mangfold. Partene er enige om at kvalitet skal kjennetegne de tjenesteområdene vi hver for oss og sammen kan levere.

Partene

De fire representerer ulike tilbud om, og tilganger til kunst og kultur for barn og unge.

• Norsk kulturskoleråd representerer 417 kommuner med kommunale kulturskoler.

• Kulturskolene gir barn og unge opplæring i kunstfag, og kulturskolene er lokale ressurssenter

• for læring, opplevelse og formidling av kunst og kultur for alle innbyggere i kommunen.

• Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får et profesjonell kunst‐ og kulturtilbud. Satsingen skal bidra til at alle kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst‐ og kulturuttrykk av alle slag. Den kulturelle skolesekken skal bidra til å realisere skolens læringsmål.

• Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en nasjonal satsing som skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet; lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM Norge arbeider for økt oppslutning, ungdomsmedvirkning og bredere nettverk. Det er en målsetting at UKM presenterer alle kulturelle ytringer, fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene og er i alle kommuner.

• Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) skal bidra til at kunst- og kulturfagene styrkes i hele opplæringsløpet i barnehage, grunnskole og videregående skole. KKS skal også bidra til at interessen og engasjementet for disse fagene styrkes. Dette skal gjøres i et nært samarbeid med Norsk kulturskoleråd, DKS og andre nasjonale faglige nettverk.

 

Forpliktelser

I denne avtalen har partene forpliktet seg på å samarbeide om:

• Å bidra til en mer helhetlig satsing på kunst og kultur for barn og unge

• Å etablere felles møteplasser for utvikling og koordinering av tiltak som retter seg mot de samme målgruppene

• Styrke kunnskapen om hverandres ordninger

 

Handlingsplan 2013‐2015

Partene (to eller flere) planlegger følgende felles tiltak i perioden:

• Felles studietur til London og The International Youth Art Festival, sommeren 2013

• UNG 2014 – Nasjonal mønstring, festival og Fagkonferanse ‐ Trondheim juni 2014

• Arrangere et felles nettverksmøte mellom nasjonal/fylkesledd DKS, UKM, KKS og Norsk kulturskoleråd høsten 2015

• Kartlegge og spre gode eksempler og legges i en felles database

• Utarbeide en felles presentasjon av alle ordningene

• Arbeide for at det opprettes en ung ”ekspertgruppe” på nasjonalt nivå for å sikre at

ungdommens stemmer blir hørt i kunst‐ og kulturtiltak som berører dem

• Kartlegge fagnettverk i hver av organisasjonene og hva disse nettverkene arbeider med

• Synliggjøre hverandres ordninger gjennom de enkeltes informasjonskanaler

Denne nylig inngåtte avtalen gjelder fra 1. august 2013 til 31. desember 2015. Avtalen evalueres senest seks måneder før avtalens utløp. Resultat av samarbeidsavtalen rapporteres til både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Her kan du laste ned og lese avtalen