For noen betyr det å få mulighet til å si meningen sin, for andre betyr det å få være med på å ta beslutninger, eller kanskje bare å være tilstede. Medvirkning kan bety så mye. Det alle er enige om, er at ungdommene har en stemme, og den må bli hørt.

Hvorfor medvirkning

I barnekonvensjonen artikkel 12, står det at barn skal få tilpasset og nok informasjon til å danne seg en mening. De skal få mulighet til å si meningen sin, og den skal vektlegges ut fra alder og modenhet. Dersom vi skal gjøre noe for ungdom, må vi også gjøre det med dem. Voksne kan ikke bestemme hva ungdom liker, uten spørre ungdommene først.

Dersom ungdommene får lov å si meningen sin, vil vi få:

  • Aktiviteter tilpasset ungdommens interesser
  • Aktiviteter som gir mening for ungdommene
  • Ungdommer som føler de blir hørt
  • Ungdommer som føler de blir tatt på alvor
  • Ungdommer som lærer seg det demokratiske systemet
  • Et positivt og inkluderende miljø, der alle bidrar til felleskap og motvirker utenforskap

“I tiden når ungdommer ønsker å bestemme, når de vil teste sine egne vinger, da står vi i UKM bak, dytter forsiktig og holder dem i hånda. Og om noen faller, er vi der for å hjelpe dem opp igjen.” – ####

Reell medvirkning

Det at ungdommene skal være med på å bestemme, er for oss en selvfølge. UKM er en organisasjon for og med ungdom. Hos oss er målet at vi skal bruke ekstra tid på å sørge for at ungdommene får all den informasjonen de trenger, for å ta reelle beslutninger. Vi sørger for at ungdommene føler seg sett og hørt, vi lager arrangementer de ønsker å være med på, og vi gir dem tilbud de føler er meningsfulle.

Ungdom som kollega

For oss i UKM er gode relasjoner mellom ungdom og voksne, og ungdom seg i mellom, svært viktig. Medvirkningen er med på å bygge disse relasjonene. Ungdommene blir sett på som en kollega, på lik linje med voksne. Vi jobber sammen, mot samme mål. Det aller viktigste er at ungdommene får, og tar, arbeidsoppgaver som gir mening for dem. Alle skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør.

Barnekonvensjonen

Artikkel 12.1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
Medvirkning forstås i norsk lovverk (Barnevernloven) som at barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og gis muligheter til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal lyttes til og dets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Denne forståelsen av medvirkning springer ut fra FNs barnekonvensjon, artikkel 12: Retten til å gi uttrykk for sine meninger og å bli hørt.

Medvirkning i praksis

I UKM Norge drar vi medvirkningsbegrepet så langt som overhodet mulig. Ungdommene medvirker, de bidrar, (nesten) på lik linje med de voksne.

Medvirkning er ikke bare å bestemme

Når man snakker om medvirkning, er det ofte i sammenheng med at ungdommer skal få si sin mening. Hos oss i UKM Norge tar vi det et hakk lenger. Her får ungdommene være med på både å bestemme og gjennomføre. De får prøve nye ting, de får utfolde seg og de får føle at de er med på noe stort – sammen. Vi mener at den praktiske gjennomføringen, det som gir mestringsfølelse, er det aller viktigste.

Ungdom som kollega

UKM er for ungdom, og store deler av arbeidet blir gjort av ungdommene selv. Gjennom hele året er det med på workshops, de planlegger og gjennomfører esport-turneringer, de gjør det mulig å ha lokale mønstringer. Det er ungdommene som står for store deler av jobben.  Også på festivalen, er de med å planlegge. De er med på rigging, de deltar og jobber, og de er med på å rydde opp etterpå. Ungdommene er kollegaer, på lik linje med voksne. For at ungdommene skal kunne gjøre den jobben, sørger vi for at de har den kunnskapen de trenger. Vi jobber aktivt for å få en relasjon til hver enkelt, til å finne deres styrker, sånn at de kan få oppgaver som er tilpasset deres ferdigheter og interesse.

Meningsfylte oppgaver og felles ansvarsfølelse

Når ungdom skal være med på arbeidet, er det viktig at de forstår meningen med oppgaven de gjør. En oppgave kan noen ganger føles kjedelig, eller kanskje for vanskelig, også på UKM-festivalen. Motivasjonen kan dale. Da jobber vi aktivt for å lære ungdommene å ta ansvar. Vi motiverer, er hands on og hjelper dem videre. På festivalen er ungdommene med på å definere hvilke oppgaver som bør og skal gjøres, og hvordan de kan utføre dem. Det å stå dørvakt kan høres kjedelig ut, om man blir beordret dit, men dersom ungdommene ser helheten og behovet av det, går de inn for det med liv og lyst. Med felleskapsfølelsen rundt festivalen, er også de andre ungdommene med på å motivere hverandre. De støtter, jobber sammen og drar skuta i land.

Suksesshistorier

I UKM Norge ser vi at ungdommen kan, og at de har muligheten til å få til det de ønsker. Vi har flere hundre suksesshistorier, der ungdommene har vært med på å gjøre festivalen mulig, der de har fått sagt meningen sin, og de har fått muligheten til å prøve nye ting, for så å finne seg selv.
Fredrik kom til festivalen som konferansier. Han fikk prøve seg i TV-studio og ble med i UKM Media. Der fikk han lage designet til UKM. Seinere laget han en video til MGPjr, som ble sendt direkte på NRK. Dette har blitt hans retning i livet.
Kristoffer måtte dras ut av huset, og han måtte ha med pappa for å få være med på festivalen. På festivalen fant han gnisten, han jobbet hardt og var mer engasjert enn de fleste. Etter dette har han hatt bilderegi på forestilling på Den Nasjonale Scene.
Ina ble med på UKM som journalist da hun var 17 år, og har vært med hvert år etter det. Hun har lært opp mange ungdommer i UKM media, og har tatt en bachelor i journalistikk. Nå jobber hun i NRK.
Jonas startet som konferansier i UKM, før han ble veileder i UKM Media. Han jobbet en stund i NRJ, men har nå fått sin egen spalte i Radio Norge. Han ble kåret til årets unge radioprofil i 2019, og har mange ganger snakket om hvordan UKM hjalp han dit.