§ 1: Firma
Foretakets navn er UKM Norge Trøndelag FKF.

§ 2: Forretningskommune
Foretaket skal ha sitt forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3: Foretakets virksomhet/formål
UKM skal være ungdommens egen kulturarena, nasjonalt, regionalt og lokalt. UKM Norge FKF skal på bakgrunn av avtale mellom staten og Trøndelag fylkeskommune forestå organisering, utvikling og gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes).

Foretaket kan ikke, uten etter vedtak i fylkestinget, engasjere seg i eller bruke midler på formål utenfor det foran definerte området.

§ 4: Foretakets styre og fagråd
Foretaket skal ha et nasjonalt sammensatt styre bestående av 5 personer, samt 2 vara i rekkefølge. Styret velges av fylkestinget med en funksjonstid på to år. Styrets leder og nestleder utpekes av fylkestinget.

Leder i Ungdommens ressursgruppe (URG) er observatør med tale og forslagsrett i styret.

Styrets kompetanse følger kommunelovens regler i §§ 67, dog med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

Fylkeskultursjefkollegiet er UKMs nasjonale fagråd. Det gjennomføres ett møte i året mellom foretaket og kollegiet hvor foretakets planer drøftes. Kollegiet nominerer ett medlem til styret.

§ 5: Foretakets daglige ledelse
Foretaket skal ha en daglig leder. Denne ansettes av styret. Daglig leder er sekretær for styret og har rett og plikt til å delta på styremøtene. Daglig leder har forslags- og talerett, men ingen stemmerett

§ 6: Den nasjonale UKM-festivalen
Den nasjonale UKM-festivalen arrangeres i Trøndelag. Styret kan beslutte å flytte festivalen til et annet sted maksimalt hvert 3. år dersom dette anses formålstjenlig for å utvikle festivalen og styrke forankringen av UKM.

For gjennomføring av UKM-festivalen og andre arrangementer kan UKM Norge FKF i nødvendig utstrekning benytte underentreprenører. Inntreden på eiersiden hos disse underentreprenørene må godkjennes på forhånd av fylkestinget.

§ 7: Valgkomité
Samtidig med valg av styre oppnevner fylkestinget en valgkomite med leder og to medlemmer og en funksjonstid på to år. Valgkomiteen avgir sin innstilling minst 1 måned før nytt styre skal velges. Valgkomiteen kan prolongeres i ytterligere én toårsperiode.