Deltakelse i UKM, trender og statistikk

Siden januar har det blitt gjennomført nesten 500 små og store UKM-arrangementer rundt i landet og det er på tide å gjøre opp status.

Her har vi samlet noen tall og fakta som sier litt om utviklingen i UKM de siste 8 årene.

Antall arrangementer.
De siste årene har mange kommuner utvidet sin UKM-aktivitet til å omfatte flere enkeltarrangementer gjennom året. Workshops, turneer, planleggingshelger, og «kick-offs» setter ung kultur på kartet. Selv om antall lokalmønstringer har gått noe ned grunnet sammenslåing av kommuner og samarbeid mellom kommuner har altså antall enkeltarrangementer økt, noe som trolig er svært positivt for UKMs synlighet og posisjon.

Antall personer og antall innslag
Når vi kun teller antall hoder i arrangørsystemet så ser vi en markant nedgang i deltakelsen, fra 24.700 i rekordåret 2010 ned til 19.193 i 2018. Dette er en nedgang på 23%. Statistikken i arrangørsystemet fanger riktignok bare opp de som er registrert som deltakere på de tradisjonelle mønstringene lokalt, regionalt og nasjonalt. Deltakelse på andre UKM-arrangementer gjennom året blir ikke telt i systemet, men dette er jo også mye de samme ungdommene.

Bildet blir litt annerledes når vi ser på antall «innslag». I denne sammenheng er da et innslag det som er påmeldt. Dvs en gruppe eller en enkeltperson som bidrar med film, sceneinnslag, kunst eller som konferansier, arrangør eller i nettredaksjon. Antall enkeltinnslag er faktisk høyere (9.958 i 2018 mot 9.659 i 2010), men gjennomsnittlig antall personer pr. innslag er redusert fra 2,56 til 1,93.

Det er to forklaringer på dette. For det første har sceneinnslagene blitt mindre med færre band og store grupper til fordel for singer-songwriters og andre som opptrer alene. For det andre har deltakelsen på UKM-media og unge arrangører økt kraftig i takt med at ungdomsstyring har blitt stadig viktigere.

Målt i antall innslag er deltakelsen relativt stabil, men sammensetningen er radikalt endret.

Sjangerfordeling over tid
Musikk er, og har alltid vært, den største sjangeren i UKM. I De siste åtte årene har musikk variert mellom 40 og 50 prosent av den totale deltakermassen, men det har vært en klar nedgang i antall personer. Antall personer på musikk er redusert med 30% fra 2010 til 2018, noe som både skyldes mindre grupper og færre innslag.

Resten av de «tradisjonelle» UKM sjangrene har vært relativt stabile gjennom alle år. Kunst ca 18%, dans ca 13%, film ca 4%, teater & litteratur ca 4%. «Sjanger-vinnerne» er Unge arrangører, UKM Media og Konferansierer som på åtte år gått fra å utgjøre 2,4% til 15% av deltakermassen.

Kjønnsfordeling over tid
I 2010 var 45% av deltakerne i UKM gutter. Dette tallet har vært konsekvent synkende med ca ett prosentpoeng pr. år, og er nå redusert til 38%. Kulturen er kanskje i ferd med å bli jentenes domene? De utgjør i hvert fall 62% av de registrerte deltakerne i UKM.

Alder på deltakerne
Deltakerne i UKM har faktisk blitt noe eldre i snitt. Det er flere 18-20 åringer som har deltatt de siste årene, mens antall 10-12 åringer er redusert. Dette er i tråd med UKMs strategi om å primært være et ungdomstiltak. 28% av deltakerne i UKM er 17 år eller eldre, 28% er 15-16 år, 24% er 13-14 år, og 20% er under 13 år.

Utvikling i fylkene
Utviklingen av deltakelse i de fleste fylkene gjenspeiler den nasjonale trenden, men noen fylker har klart å skape en positiv utvikling også målt i antall enkeltpersoner. Buskerud har doblet antall deltakere fra 630 i 2010 til 1.256 i 2018. Hedmark ar etablert seg med flere år på over 1.200 deltakere etter å ha vært under 1.000 både i 2011 og 2012. Vestfold er det fylket med størst tilbakegang fra 581 deltakere i 2010 til kun 265 i 2018. Akershus er fortsatt det største UKM-fylket med drøyt 2.000 deltakere.

Hvis vi ser på hvor mange prosent av målgruppen (ungdom mellom 10 og 20 år) som deltar i UKM så er dette tallet nasjonalt redusert fra 4% i 2010 til 3,5% i 2018. I Nord-Trøndelag deltar hele 7,8% av målgruppen i UKM, mens i Hordaland deltar kun 1,16%. Dette tallet er naturlig nok enda lavere for Oslo, men SSB oppgir ikke befolkningstall pr. bydel.